skip all navigation
skip banner links
skip primary navigation

REE Standard Block

standard block Tektite glass Basaltic glass Strontianite Siderite Calcite Dolomite Beeson Apetite Durango Apetite Kakanui Anorth ScPO4 YbPO4 LuPO4 TmPO4 ErPO4 HoPO4 DyPO4 YPO4 GdPO4 SmPO4 SmPO4 NdPO4 PrPO4 CaPO4 LaPO4 YPO4 position description

Hold your mouse over the block to see composition information for each standard.

Compositions of standard reference materials in Petrology block.

(download an Excel version of this table)

Smithsonian Standard Block
  SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O H2O CO2 CeO2 SO3 P2O5 Cl F Sr MgCO3 CaCO3 FeCO3 MnCO3 Total
Kakanui Anorthoclase 66.44 20.12     0.20     0.87 9.31 2.35                         99.29
Durango Apatite 0.34 0.07   0.06     0.01 54.02 0.23 0.01 0.01     0.37 40.78 0.41 3.53           99.84
Beeson Apatite 0.11     0.04       54.31         0.29 0.59 40.93   3.67 0.20         100.14
Basaltic Glass 50.94 12.49 4.06 1.87 11.62 0.15 5.08 9.30 2.66 0.82         0.38               99.37
Tektite Glass 75.75 11.34 0.50 0.64 4.32 0.11 1.51 2.66 1.06 1.88 0.10         0.13             100.00
Dolomite                                     45.81 54.19     100.00
Calcite               56.10       44.01                     99.91
Siderite                                         95.13 4.87 100.00
Strontianite               1.90       30.23           SrO: 67.67       99.80

 

REE Standard Block
Element Chemical Formula wt% REE wt% P wt% O wt% PO4
Scandium ScPO4 32.13% Sc 22.13 45.74 67.87
Yttrium YPO4 48.35% Y 16.84 34.81 51.65
Lanthanum LaPO4 59.39% La 13.24 27.36 40.61
Cerium CePO4 59.60% Ce 13.17 27.22 40.40
Praseodymium PrPO4 59.74% Pr 13.13 27.13 40.26
Neodymium NdPO4 60.30% Nd 12.95 26.75 39.70
Samarium SmPO4 61.29% Sm 12.62 26.09 38.71
Europium EuPO4 61.54% Eu 12.54 25.92 38.46
Gadolinium GdPO4 62.35% Ga 12.28 25.37 37.65
Terbium TbPO4 62.60% Tb 12.20 25.21 37.40
Dysprosium DyPO4 63.11% Dy 12.03 24.86 36.89
Holmium HoPO4 63.46% Ho 11.92 24.62 36.54
Erbium ErPO4 63.78% Er 11.81 24.41 36.22
Thulium TmPO4 64.01% Tm 11.74 24.25 35.99
Ytterbium YbPO4 64.56% Yb 11.56 23.88 35.44
Lutecium LuPO4 64.82% Lu 11.47 23.71 35.18


By Nelia W. Dunbar